תקנון אחסון אתרים

הסכם שרותי אחסון אתרי אינטרנט

שנערך ונחתם ב:__________________ ביום :___________________

בין: ________________, ת.ז./ח.פ.: _____________ ___("הלקוח")

לבין: " ת.י.מ.ת בע"מ "  ("הספק")

הואיל והספק מעוניין לספק שירות אספקת אחסון אתרי אינטרנט וביצוע תמיכה טכנית במסגרת חבילה מלאה להקמת אתר אינטרנט .

והואיל והלקוח מעוניין להקים אתר אינטרנט לשכור שטח אחסון ולקבל שירותי תמיכה טכנית מהספק.

לפיכך הוצהר הוסכם הותנה כדלקמן:

1. הגדרות:

א. חבילת אחסון- חבילת שירות מוגדרת לגבי נפח האחסון , מספר תיבות הדואר ונפח תעבורה.לכל חבילת אחסון תג מחיר שונה כמפורט בהצעת המחיר.

ב. שרת אחסון - מחשב המשמש כשרת אינטרנט לאחסון אתר הלקוח.

ג. חברת אחסון – ספק שרות בקבלנות משנה המספק שרותי אחסון אתרים.

2. כללי:

א. לצורך הקמה ותפעול אתר אינטרנט נדרש הלקוח לשכור שטח אחסון בנפח נדרש במסגרת חבילת אחסון.

ב. הלקוח יכול לבחור אפשרות לשכירת שטח אחסון באופן עצמאי בכל חברה וספק שרות מלבד ששרת האחסון יתאים לדרישות הטכניות של טכנולוגית האתר .

ג. על מנת לאפשר ללקוח לקבל אתר אינטרנט מושלם ותקין " ת.י.מ.ת בע"מ " מציעה ללקוחותיה שכירת שטח אחסון וטיפול טכני לתפעול האתר באופן שוטף בכל תקופת השכירות.

3. נתונים טכניים :

א. ככלל שכירת שטח האחסון תבוצע על ידי הספק עבור הלקוח .

ב. אחסון האתר יבוצע בשרתים המאוחסנים בארץ בחברת אחסון שרתים בשם:___012____ בקצב תקשורת וזמן תגובה מיטבי.

ג. זמינות – זמינות מובטחת ע"י חברת האחסון הינו :___99%____.

ד. מספר תיבות דואר אלקטרוני, נפח אחסון ורוחב סרט תעבורה ברשת הינם בהתאם לחבילת האחסון שבחר הלקוח.

4. שירות הקמה ותמיכה טכנית:

א. תקופת השרות הניתנת הינה כתקופת שכירת חבילת האחסון.

ב. הספק יפתח עבור הלקוח חבילת אחסון כפי שסוכמה בהצעת המחיר, ותנהל עבורו את הגדרות הטכניות בחבילת האחסון בכלל זה הרשאות גישה למידע אתר.

ג. במסגרת הקמת האתר יבוצע SETUP לאתר יטען מידע ראשוני הכולל את כול מרכיבי אתר האינטרנט .

ד. הספק יפתח תאי דואר אלקטרוני על פי דרישת הלקוח ויספק הוראות התחברות למערכת.

ה. זמן תגובה לטיפול בתקלות ופניות הלקוח ,עד 48 שעות למעט שבתות וחגים.

ו. הספק מתחייב לא לבצע שימוש במידע הקיים באתר ולא יעבירו לצד שלישי .

5. שירות גיבוי מידע:

א. הספק יוודא כי חברת האחסון תבצע גיבוי נתונים . אך שימוש בגיבוי זה הינו אך ורק למטרת שחזור עקב תקלה או קריסת מערכת המתופעלת על ידי חברת האחסון ולא לצרכי הלקוח.

ב. הספק יבצע גיבוי נתונים בתדירות חודשית ויאפשר ביצוע שחזור מידע במסגרת הסכם שירות זה ללא עלות נוספת לתוכן האתר בלבד. בכל מקרה לא יבוצע גיבוי כל שהוא לשרותי הדואר המסופקים ללקוח.  ניהול וגיבוי קבצי הדואר הנשלחים והמתקבלים באמצעות שרת הדואר יבוצעו על ידי הלקוח ובאחריותו.

ג. הספק אינו אחראי לאובדן מידע הנגרם ממחיקת יזומה או מתפעול לקוי של הלקוח.

ד. כל ביצוע שחזור מגיבוי חברת אחסון השרתים על פי בקשת הלקוח כרוך בתשלום על פי המחירון התקף של חברת האחסון וישולם במלואו על ידי הלקוח.

6. חוקי שימוש:

א. הלקוח יהיה אחראי, לכך שכל תוכן מהותי שיועלה על ידו לאתר ו/או שיוצג על ידו יהיה בבעלותו המלאה (או ברישיון מהבעלים המקורי), לא יפר זכויות של צד שלישי כלשהו, בין אם זכויות יוצרים ובין אם כל זכות אחרת, לא יגרום להפרת הסכם כלשהי ולא יקים לצד שלישי כלשהו עילת תביעה נגד הלקוח ו/או נגד " ת.י.מ.ת בע"מ ", אף לא בגין עוולה נזיקית כלשהי דוגמת לשון הרע וכיוב'.

ב. חל איסור על שליחת וירוסים יישומים וחומר פוגע במזיד במערכות המחשוב שונות.

ג. חל איסור על טעינת האתר בכל חומר בלתי חוקי הנוגד את חוקי מדינת ישראל .

ד. בכל מקרה בו נמסרה לספק או הוגשה כנגדה, או כנגד מי מטעמה דרישה, טענה ו/או תביעה כלשהן מכל סוג שהוא בעילה כלשהי, לרבות בגין הפרת האמור בסעיף ‎א לעיל (להלן כולן יחד וכל אחת מהן בנפרד – "תובענה"), יפצה אותה הלקוח לאלתר עם דרישתה הראשונה בכתב בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, שנגרם לה ו/או למי מטעמה, בגין כל תובענה כאמור, לרבות בגין כל פסק דין ו/או החלטה של רשות כלשהי וכן יפצה הלקוח את הספק בגין הוצאותיה המשפטיות בניהול הליך זה.

ה. במקרה בו תוגש תובענה כאמור בסעיף 6 לעיל, יודיע הספק על כך ללקוח בכתב, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת התובענה לידיה, ובמקרה כזה יהיה ניהול הגנתה של "ראש לי אינטרנט ותקשורת" בשיתוף פעולה בין הלקוח לבין הספק.

ו. חברת האחסון והספק רשאיות להסיר כל חומר שאינו ראוי ,פוגע בפרטיות אדם או רגשותיו או בזכויות יוצרים או נוגד את חוקי מדינת ישראל באופן מיידי ללא התרעה מראש.

7. אחריות מוגבלת:

א. "ת.י.מ.ת בע"מ " תעשה כל שביכולתה לוודא כי חברת האחסון תפעל באופן איכותי ולאורך זמן. אך " ת.י.מ.ת בע"מ " אינה מתחייבת לרצף תפעול בכל זמן נתון וכן אינה מתחייבת לשלמות המידע והנתונים המאוחסנים בחבילת האחסון.

ב. הלקוח משחרר את " ת.י.מ.ת בע"מ " מתביעות שונות על נזקים שנגרמו ללקוח או בא מטעמו כתוצאה של אובדן או השחתת מידע , אי תפעול , חוסר יכול הפצה , חוסר יכולת להתחבר ולקבל אינפורמציה באתר או כתוצאה של תקלות טכניות ותפעול לקוי של חברת האחסון.

8. שונות

א. כל שינוי בהסכם זה ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים.

ב. הסכם זה מבטא וממצה את כל המוסכם בין הצדדים, והוא מבטל ומחליף כל מסמך, הסכמה ומצג קודמים, בין בכתב ובין בעל פה.

ג. בכל סכסוך הנובע מהסכם זה תהיה לבית המשפט בתל אביב סמכות שיפוט בלעדית.

ד. הודעות יישלחו בכתב, כל הודעה תיחשב כאילו התקבלה עם מסירתה או לאחר 72 שעות ממועד מסירת מכתב רשום בדואר.

שם הלקוח :____________ חתימה+חותמת__________

ת.י.מ.ת בע"מ

הדפס הדפס
הקמת אתרים על ידי מקצוענים, התקשרו לייעוץ והצעת מחיר 050-7555527 , 077-7011718
כל הזכויות שמורות © לחברת TEAM-AT